Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Hotel Soul Suzhou

Addr: 27-33 Qiaosikong Alley (Qiaosikong Xiang), Guanqian Yuehai Plaza (Guanqian Yuehai Guangchang)(27-33)
Tel: +86-512-67770777  Fax: +86-512-67770088
click and print it with you